Od 
$25/m poznaj co w pakietach

 

 

 

Polska Telewizja w Australii & Nowej Zealandii
 

PAKIET POLSKIEJ TELEWIZJI
 $49+GST

 

 

 

 

 

 

I. REGULAMIN SWIADCZENIA USLUG

1. Eurosky Media PTY LTD jest licencjonowana multimedialna samodzielna firma dzialajaca na podstawie rejestracji ACN 145 774 456 wydanej przez Australian Securities & Investments Commission.
2. Eurosky Media PTY LTD swiadczy uslugi medialne droga internetowa zgodnie z prawem obowiazujacym na Obszarze.
3. Eurosky Media PTY LTD nieodplatnie udostepnia Uzytkownikom Regulamin przed zawarciem umowy o swiadczeniach w ramach Subskrypcji, za pomoca systemu teleinformatycznego, którym posluguje sie Uzytkownik.
4. Uzytkownik zobowiazany jest do przestrzegania postanowien Regulaminu, od momentu zawarcia umowy o swiadczeniu uslugi Eurosky Media .
5. Eurosky Media PTY LTD oferuje w ramach umowy dostep do programow telewizyjnych na podstawie licencji uzyskanych od podmiotów uprawnionych do dysponowania prawami autorskimi twórców. EuroskyMedia jest uprawnione do podejmowania stosowych dzialan w tym kroków prawnych zmierzajacych do ochrony tych praw przed naruszeniami ze strony Uzytkowników.
6. Usluga swiadczona przez Eurosky Media polega na udostepnieniu Uzytkownikom za pomoca internetu i w ramach platnej Subskrypcji dostepu do programow, bez prawa do ich kopiowania, powielania , retransmisji lub zapisywania przesylanej tresci na jakimkolwiek nosniku Uzytkownika . Usluga dostepna jest jedynie na obszarze Australii i Nowej Zelandii.

II. Serwis EuroskyMedia Pty.Ltd

1. W ramach Subskrypcji EuroskyMedia umozliwia Uzytkownikom dostep do programow z oferty Serwisu .
2. Subskrypcja jest odplatna zgodnie z Cennikiem.
3. Programy dostepne sa wylacznie dla Uzytkowników, korzystajacych z uslug na terytorium Australii i Nowej Zelandii i uzywajacych sprzetu spelniajacego minimalne wymagania rekomendowane przez EuroskyMedia.
4. Odbior programow dostepny jest po uprzednim uiszczeniu za pomoca Systemu Platnosci zgodnej z Cennikiem oplaty na rzecz Eurosky Media.
5. Aktywacja Subskrypcji nastepuje po odnotowaniu przez Eurosky Media potwierdzenia
zrealizowania platnosci przez operatorów platnosci.
6. Jakiekolwiek próby utrwalania, kopiowania lub przeksztalcania obrazu sa zabronione pod
rygorem trwalej odmowy swiadczenia uslugi Eurosky Media oraz podjecia stosownych
kroków prawnych.

III . WARUNKI DOSTEPU DO USLUGI

1. W celu skorzystania z uslugi Eurosky Media , uzytkownik musi posiadac sprzet do
odbioru sygnalu telewizji IPTV ( decoder). Uzytkownik musi posiadac zakupiona w Eurosky
Media subskrypcje dostepu do serwisu.
2. Uzytkownik w ramach Subskrypcji jest uprawniony do korzystania z serwisu w
obrebie jednego samodzielnego lokalu mieszkalnego/domu.
3. Uzytkownik nie posiada praw do kopiowania w calosci lub czesci ogladanych
programow (audio, video)  i prezentowania ich w celach komercyjnych.
4. Eurosky Media zastrzega sobie prawo czasowego lub trwalego zablokowania dostepu
Uzytkownikom naruszajacym postanowienia Regulaminu badz podejmujacym dzialania, co
do których moze zachodzic podejrzenie naruszania obowiazujacego prawa.
5. Eurosky Media nie ponosi odpowiedzialnosci za zaklocenia lub przerwy w nadawaniu
sygnalu. EuroskyMedia  nie ponosi odpowiedzialnosci za krtokotrwałe lub długotrwałe przerwanie nadawania programów spowodowane dzialaniem czynników zewnetrznych (np. kleski zywiolowe ,
dzialania wojenne) lub w przypadku zainstalowania sprzetu niezgodnego z zaleceniami.
6. Eurosky Media nie ponosi odpowiedzialnosci za tresc i zawartosc programow
nadawaynych przez nadawcow lub producentow innych kanalow w serwisie.
7. Eurosky media zastrzega sobie prawo przerwy w swiadczeniu uslugi zwiazanej z
niezbednymi czynnosciami konserwacyjnymi Serwisu.
8. Eurosky Media nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek uszkodzenia lub usterki,
wynikajace z niewlasciwej instalacji wykonanej przez Uzytkownika.

 

IV. PLATNOSCI


1. W celu aktywowania Subskrypcji nalezy dokonac platnosci zgodnie z aktualnym Cennikiem dostepnym w Serwisie na stronie www.eurosky.com.au , za pomoca zlecenia zlozonego operatorom platnosci w ramach Systemu Platnosci.
2. Platnosci mozna dokonac: Na stronie internetowej serwisu Eurosky Media , telefonicznie za pomoca karty kredytowej, czekiem, bezposrednio na rachunek Eurosky Media w banku Westpac , zlecic stala platnosc automatyczna z konta lub karty kredytowej lub dokonac oplaty w oddziale Australia Post.
Przy platnosciach czekami lub money order platnosci musza byc dokonane na okres minimum 3 miesiecy.Money order wystawiony na Eurosky Media PTY Ltd
3. Uzytkownicy z Nowej Zelandii lub osoby przebywajace poza granicami Australii moga placic jedynie karta kredytowa, lub przekazem elektronicznym.
4. Oplaty za zakup Subskrypcji maja charakter jednorazowy, platne sa z góry i z chwila aktywacji Subskrypcji nie podlegaja zwrotowi.
5. W przypadku niezrealizowania przez klienta oplaty za Subskrypcje gdzie opoznienie przekracza 21 dni od wyznaczonego terminu platnosci, Eurosky Media Pty Ltd zastrzega sobie prawo do wyłączenia serwisu.
6. Ponowne aktywowanie serwisu wiaze sie z dodatkowa oplata platna przez uzytkownika zgodna z cennikiem Eurosky Media.
7. W przypadku niezrealizowania lub niewlasciwego zrealizowania Subskrypcji z przyczyn lezacych po stronie Eurosky Media Uzytkownikowi przysluguje reklamacja. Reklamacje rozpatruje Eurosky Media . Reklamacje nalezy skladac pisemnie, faxem , e-mailem , lub listem zwyklym poleconym wyslanym na adres :
Eurosky Media
Frenchs Forest  DF,  PO Box  6230,  Frenchs Forest 2086 NSW,  Australia.
Eurosky Media dolozy staran aby rozpoznac reklamacje w terminie do 14 dni.

V DANE OSOBOWE

1. Dokonanie platnosci przez Uzytkownika w celu aktywacji Subskrypcji, jest równoznaczne z wyrazeniem przez Uzytkownika nieodplatnie zgody na wykorzystanie danych dla potrzeb swiadczenia uslugi przez Eurosky Media .
2. Dokonanie platnosci przez Uzytkownika w celu aktywacji Subskrypcji, jest równoznaczne z wyrazeniem przez Uzytkownika zgody na przetwarzanie udostepnionych
danych w ramach obowiazujacych przepisów o ochronie danych osobowych przez Eurosky Media oraz podmioty wspólpracujace w ramach realizacji uslugi subskrypcji w tym operatorów platnosci.

VI. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje sie przepisy prawa obowiazujacego w Australii.
2. Regulamin dostepny jest online na stronie www.eurosky.com.au
3. Jezeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane na mocy prawomocnego orzeczenia sadu za niewazne, pozostale postanowienia Regulaminu pozostaja w mocy.
4. Wszelkie spory powstale na gruncie realizacji umowy o swiadczenie uslug droga elektroniczna zawartej pomiedzy Stronami na postawie niniejszego Regulaminu podlegaja rozstrzygnieciu sadu powszechnego wlasciwego dla siedziby pozwanego.
5. Eurosky Media zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz Cennika w kazdym czasie, przy czym zmiana Cennika nie stanowi zmiany Regulaminu.
6. Eurosky Media nie ma obowiazku uzgadniania z Uzytkownikami zakresu oraz tresci dokonywanych zmian. Za termin wniesienia zmian w Regulaminie nalezy przyjac termin opublikowania nowej wersji Regulaminu w Serwisie
7. Regulamin wchodzi w zycie z dniem 01.01.2013 roku.

DEFINICJE

1. EuroskyMedia – licencjonowana platforma multimedialna dostepna w Internecie pod adresem: www.eurosky.com.au .Eurosky Media dysponuje sygnalem TV Polonia na podstawie umowy podpisanej z TVP SA , TV Trwam , TOYA TV , TVS
Nazwa i logo stanowia zastrzezone znaki towarowe podlegajace ochronie na obszarze Australii.
2. Eurosky Media Pty Ltd dziala na podstawie rejestracji ACN 145 774 456 Wydanej przez Australian Securities & Investments Commission
3. Obszar – terytorium Australii i Nowej Zelandii.
4. Uzytkownik - podmiot (w tym równiez osoba fizyczna), korzystajacy z Subskrypcji, znajdujacy sie na terytorium Australii lub Nowej Zelandii.
5. Cennik – dostepny na stronach Eurosky media – oplaty z tytulu Subskrypcji.
6. Subskrypcja – umowa zawarta pomiedzy Eurosky Media a Uzytkownikiem na odbior serwisu za pomoca karty do dekodera udostepniona Uzytkownikowi przez Eurosky Media , po wniesieniu przez Uzytkownika oplaty zgodnej z Cennikiem za dostep do programow . Subskrypcja jest aktywna od chwili realizacji platnosci subskrypcji przez Eurosky Media .
7. Oplata - wynikajaca z Cennika kwota pieniezna uiszczana przez Uzytkownika w zamian za Subskrypcje. Oplata uiszczana jest za pomoca Systemu Platnosci.
8. Regulamin jest umowa pomiedzy Eurosky Media a Uzytkownikiem i okresla zasady korzystania z uslugi w ramach Subskrypcji, prawa i obowiazki Uzytkownika .
9. System Platnosci – oferowany przez Eurosky Media za pomoca operatorów (Westpac Bank) platnosci sposób uiszczania oplat za Subskrypcje.